Το Microsoft IT Academy είναι μια πρωτοβουλία της Microsoft που στόχο έχει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ακαδημαϊκής γνώσης και της επαγγελματικής εμπειρίας. Μέσω της ακαδημίας, οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να αποκτήσουν επαγγελματικές γνώσεις πάνω στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες, καθώς και να πιστοποιηθούν σε αυτές. Οι πιστοποιήσεις της Microsoft είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και αποτελούν ένα σημαντικό εφόδιο στην επαγγελματική εξέλιξη καθώς και στην αγορά εργασίας. Οι κάτοχοι αυτών των πιστοποιήσεων, πέρα από τις εξειδικευμένες γνώσεις σε σημαντικά τεχνολογικά εργαλεία, απολαμβάνουν ως μέλη του παγκόσμιου γκρουπ Microsoft Certified Professional (MCP) πολλά μοναδικά προνόμοια.

Οι πιστοποιήσεις της Microsoft χωρίζονται σε τρεις (3)τεχνολογικές επαγγελματικές εξειδικεύσεις: Productivity, IT Infrastructure και Computer Science. Κάθε τεχνολογική εξειδίκευση αποτελείται από διαφορετικά επίπεδα πιστοποίησης,με πρώτο βασικό και κοινό επίπεδο το Microsoft Technology Associate (MTA).

Το Microsoft Technology Associate (MTA) αποτελεί τηπιστοποίηση-βάση για κάθε τεχνολογικό μοναπάτι που θα ακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος του Microsoft IT Academy. Συνήθως αποτελείται από μία ενότητα στην οποία παρουσιάζονται οι αρχές, η μεθοδολογία, η θεωρία και οι πρακτικές εφαρμογές της εκάστοτε επαγγελματικής εξειδίκευσης.

Τα τμήματα που αφορούν τις πιστοποιήσεις IT MTA, Database MTA και Developer MTA ολοκληρώνονται σε 40-80 ώρες και περιλαμβάνουν τα έξοδα των εξετάσεων, της έκδοσης πιστοποιητικού, των εκπαιδευτικών βοηθημάτων, της πρόσβαση στο σύστημα βιντεο-μαθημάτων καθώς και των απαραίτητων προγραμμάτων λογισμικού για την πρακτική εξάσκηση στο σπίτι.

Πληροφοριάκα αναφέρουμε ότι μέτα την απόκτηση τηςπροαπαιτούμενης και βασικής πιστοποίησης Microsoft Technology Associate (MTA), μπορείτε να θέσετε νέους στόχους στα υψηλότερα επίπεδα πιστοποίησης Microsoft Certified Solution Associate (MCSA), Microsoft Certified Solution Expert (MCSE) ή Microsoft Certified Solution Developer (MCSD).

 

Microsoft® IT Academy

Program Member