Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μουσικών οργάνων και αναλώσιμων εξαρτημάτων

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτων
15/11/2017
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.
20/11/2017
Show all
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,Α.Ε. ΟΤΑ
ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΘΕΣΗ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ 18757
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/11/2017
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ Κερατσινίου-Δραπετσώνας, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια μουσικών οργάνων και αναλώσιμων εξαρτημάτων καθώς και την επισκευή και συντήρηση των υπαρχόντων οργάνων για τις ανάγκες και την καλή λειτουργία των καλλιτεχνικών τμημάτων του Δήμου, των οποίων έχει αναλάβει την υποστήριξη της λειτουργίας, βάσει προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Ορισμένα από τα μουσικά όργανα που διαθέτουν τα πολιτιστικά κέντρα του Δήμου χρήζουν συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση λόγω παλαιότητας. Επίσης υπάρχει η ανάγκη προμήθειας μουσικών οργάνων και συγκεκριμένα βιολιά, μπουζούκια, μεταλλόφωνο για το λόγο ότι τα πολιτιστικά κέντρα δε διαθέτουν αυτά τα μουσικά όργανα για εκπαιδευτική χρήση, επομένως οι μαθητές πρέπει να αγοράσουν το αντίστοιχο μουσικό όργανο από το δεύτερο κιόλας μάθημα.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη μελέτη. Η προμήθεια κρίνεται αναγκαία και επιτακτική, προκειμένου να λειτουργήσουν τα καλλιτεχνικά τμήματα. Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος, έτσι όπως αναφέρονται αυτά στην μελέτη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή.
Δικαιολογητικά συμμετοχής
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς
 • Τεχνική Προσφορά
 • Οικονομική προσφορά

 • Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 6.685,409 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 64.98.06 του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 της επιχείρησης.
  Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 210 43 24 501 | 694 084 1655 | 693 254 1822
  Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη μέχρι την Τετάρτη 22/11/2017, σε κλειστό φάκελο.
  Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο ΚΒΔΜ ΙΙ – Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου (Σελεπίτσαρι), Τ. Κ. 18757.
  Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει, το ανώτερο σε ένα (1) μήνα.
  X