Πρόσκληση σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Καλοκαιρινό ωράριο
31/07/2018
Πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού για τα καλλιτεχνικά | επιμορφωτικά τμήματα 2018
30/08/2018
Show all
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46816/Β/00/100 | ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 0004463407000

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 9ης  Ιουλίου 2018 , καλείται ο Μέτοχος της Εταιρείας σε Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για να πάρει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, για την Εταιρική Χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017.
  3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Δ.Σ. που καταβλήθηκαν στην Εταιρική Χρήση 2017 και προέγκριση αντιστοίχως για την Εταιρική Χρήση 2018.
  4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01.01.2018-31.12.2018.
  5. Έγκριση εκλογής μελών Δ.Σ. Κεζέπη Αθανάσιου και Σκούπρας Σοφίας προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανδρουτσόπουλου Γεώργιου και αποθανούσης Κοντού Δήμητρας αντίστοιχα.
  6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Γενικής συνέλευσης αποφασίζει σε συνεδρίαση του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, ως αποτελούν την Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της εταιρείας «ΚΔΒΜ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.»  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

 

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ να προβεί στην νόμιμη και έγκαιρη δημοσίευση της πρόσκλησης του Μετόχου και τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης για την τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας και των οικείων διατάξεων του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

Κων/νος Αλεξίου

X