Πρόσκληση σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση 2019

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης (μηχανικοί προβολής)
15/07/2019
Πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού για τα καλλιτεχνικά | επιμορφωτικά τμήματα 2019 – 2020
07/10/2019
Show all

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.

ΘΕΣΗ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ’ ΠΑΡΚΟ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τ.Κ. 18757

Τηλ. 210 4324501 – info@keker.grwww.keker.gr

 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46816/Β/00/100

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 0004463407000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα ισχύει και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 3ης Σεπτεμβρίου 2019 , καλείται ο Μέτοχος της Εταιρείας σε Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, για να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, για την εταιρική Χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018) και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018).
  3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Δ.Σ. που καταβλήθηκαν στην εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018).
  4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019).
  5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019).
  6. Έγκριση εκλογής μελών Δ.Σ. Αντωνίου Μπενέτου και Χαράλαμπου Χιλίαρχου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ Βαρλά Σταυρούλας και Καραγιαννάκη Χρήστου αντίστοιχα.
  7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
  8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Κερατσίνι 3 Σεπτεμβρίου 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Κων/νος Αλεξίου

 

X