Πρόσκληση σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτων | Επανάληψη
22/07/2017
Τρόποι πληρωμής
22/09/2017
Show all
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46816/Β/00/100 | ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 0004463407000
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 9ης Αυγούστου 2017 , καλείται ο Μέτοχος της Εταιρείας σε Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 4η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για να πάρει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων:
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, για την Εταιρική Χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014.
2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, για την Εταιρική Χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.
4. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, για την Εταιρική χρήση 01.01.2016-31.12.2016.
5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.20.   16-31.12.2016.
6. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Δ.Σ. που καταβλήθηκαν στην Εταιρική Χρήση 2016 και προέγκριση αντιστοίχως για την Εταιρική Χρήση 2017.
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01.01.2017-31.12.2017.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Γενικής συνέλευσης αποφασίζει σε συνεδρίαση του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, ως αποτελούν την Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της εταιρείας «ΚΔΒΜ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ να προβεί στην νόμιμη και έγκαιρη δημοσίευση της πρόσκλησης του Μετόχου και τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης για την τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας και των οικείων διατάξεων του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Κων/νος Αλεξίου
X