Πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού για τα καλλιτεχνικά/επιμορφωτικά τμήματα 2016

Καλοκαιρινό ωράριο
19/07/2016
Δωρεάν μαθήματα υπολογιστών 2016 v.1
25/09/2016
Show all
Η ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου – Δραπετσώνας, «Προοπτική» προτίθεται να προσλάβει για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών –επιμορφωτικών τμημάτων του, στην περιοχή του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, κατά την περίοδο 2016-2017, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) μερικής απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωση) διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες, δασκάλους μουσικής και δασκάλους καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, μέχρι τον αριθμό των εβδομήντα ενός (71) ατόμων Ι.Δ.Ο.Χ., πανεπιστημιακής (ΠΕ), και δευτεροβάθμιας (ΔΕ) εκπαίδευσης .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, στο ΚΔΒΜ ΙΙ Προοπτική Θέση Σελεπίτσαρη, ΤΚ 18757 τηλ. επικοινωνίας: 2104324501 κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 9 μ.μ., από την Δευτέρα 5 Σεπτεβρίου 2016 και για δέκα εργάσιμες (10) ημέρες έως και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) δεν θα γίνονται δεκτές. Αιτήσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) γίνονται δεκτές στη διεύθυνση info@keker.gr με την ευθύνη της πληρότητας της αποστολής να βαραίνει τον αποστολέα. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής της αίτησης και των δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομείου, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και γενικότερα για τη διαδικασία της ανακοίνωσης – προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2104324501 καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9 π.μ. έως 9 μ.μ. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΚΔΒΜ ΙΙ Προοπτική καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΚΔΒΜ ΙΙ Προοπτική www.keker.gr στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.keratsini-drapetsona.gr) και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΕ ΚΔΒΜ ΙΙ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46816/02/Β/00/100, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 44636407000, ΑΡ. ΑΔ. ΕΟΠΠΕΠ 1210992
ΑΦΜ 099790682, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΡΚΟ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΗ, ΤΚ 18757 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Τηλ. 2104324501
website: www.keker.gr
e-mail: info@keker.gr

Κερατσίνι, 30 Αυγούστου 2016
ΑΠ: 540

Για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980), όπως ισχύει.
Η ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου – Δραπετσώνας, «Προοπτική» λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’ Β’ και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».
3. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ. Α’).
5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015
7. Το με Α.Π. οικ.5420/22-2-2016 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το οποίο ζητείται ο προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016.
8. Της από 18/7/2016 απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού αμειβόμενου αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου, για τη λειτουργία καλλιτεχνικών-επιμορφωτικών τμημάτων στην περιοχή του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, περιόδου 2016-2017, με διάρκεια απασχόλησης οχτώ (8) μηνών».
9. Τη με Α.Π. 58486/22489 29/7/2016 Εισηγητική Έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Υπουργείο Εσωτερικών, με την οποία συναινεί για την  πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (80 ατόμων) με αντίτιμο.
10. Την με Α.Π. οικ. 26384-19/8/2016 απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (έγγραφο 25077/ 24-8-2016) με το οποίο εγκρίθηκε η πρόσληψη 79 ατόμων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
11. Το με Α.Π. ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (π.χ. καλλιτεχνικό προσωπικό).
12. Τον κανονισμό προσωπικού της Επιχείρησης (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της 5/4/016).
13. Την με Α.Π. 24574/13-05-2016 βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων.
14. Την από 30/8/2016 απόφαση ΔΣ του ΚΔΒΜ ΙΙ, με ΑΠ 539, για ανακοίνωση – προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, που έχει ως ακολούθως στο επισυναπτώμενο αρχείο

Την αίτηση πρόσληψης μπορείτε να τη βρείτε εδώ


Την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 μπορείτε να τη βρείτε σε .doc εδώ και σε .pdf εδώ 


X