Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Σχεδιασμός, οργάνωση &υλοποίηση προγράμματος θερινής δημιουργικής απασχόλησης παιδιών δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας »

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια προϊόντων στα δημοτικά αναψυκτήρια Κερατσινίου Δραπετσώνας (ΚΔΒΜ 2 ΑΕ ΟΤΑ) για την περίοδο 2019 – 2020.
29/05/2019
Εκμίσθωση κυλικείων δημοτικών κινηματογράφων
11/06/2019
Show all

Το ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου Δραπετσώνας ΑΕ -ΑΕ ΟΤΑ προκυρήσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής μετά από τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος θερινής δημιουργικής απασχόλησης παιδιών δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας», για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της υπηρεσίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18/6 ημέρα Τρίτη και ώρα 5μμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 15 – 10/6/19 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην έδρα του ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου- Δραπετσώνας ΑΕ Προοπτική (Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου- Θέση Σελεπίτσαρι).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, όπως ορίζει η Διακήρυξη, κλειστό φάκελο προσφοράς έως και την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 18/6 και ώρα 3 μμ στην έδρα της Εταιρείας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην Διακήρυξη.

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων και πρόσθετων πληροφοριών υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης κατατίθενται εγγράφως και παρέχονται εγγράφως από την εταιρεία.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω υπηρεσία σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.

X