ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

  • Δικαίωμα συμμετοχής στα πολιτιστικά προγράμματα έχουν όλοι οι πολίτες, με προτεραιότητα των δημοτών και των κατοίκων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
  • Για να θεωρηθεί η εγγραφή περατωθείσα, πρέπει να έχουν προσκομισθεί ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπου αυτά απαιτούνται.
  • Ο κάθε μήνας προπληρώνεται, εντός του πρώτου δεκαημέρου, ανεξάρτητα από τις συμμετοχές που θα πραγματοποιηθούν.
  • Σε περίπτωση μη συμμετοχής στα δηλωθέντα προγράμματα για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται η Διεύθυνση, τα χρήματα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται, ούτε συμψηφίζονται.
  • Αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αφορούν τα μέλη και περιέχονται στο έντυπο, ο υπογράφων την αίτηση συμφωνεί και αποδέχεται ότι η Διεύθυνση θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με τους όρους του Ν. 2472/97.
  • Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων στα προγράμματα μειωθεί, η υπηρεσία μπορεί να συμπτύξει τμήματα και να αλλάξει τις ώρες τμημάτων ώστε να προκύπτει τμήμα με επαρκή αριθμό ωφελουμένων.
  • Οι ώρες των απουσιών στα πολιτιστικά προγράμματα που οφείλονται σε υπαιτιότητα του μαθητή δεν αναπληρώνονται.
  • Οι μαθητές  οφείλουν  να  ενημερώνουν  τη  Γραμματεία  για  οποιοδήποτε  πρόβλημα  ή  αλλαγή  στο  πρόγραμμά  τους.
  • Σε περίπτωση απουσίας των μαθητών, χωρίς ενημέρωση στη Γραμματεία, για τρία συνεχή μαθήματα, η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να τους αντικαταστήσει με αιτούντα από τη σειρά προτεραιότητας.
  • Όσα μέλη δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τα μαθήματά τους, οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τη Γραμματεία για διακοπή τους από αυτά. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούνται να καταβάλουν τα αντίστοιχα δίδακτρα μέχρι την ημέρα διακοπής.