ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕNΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2016/679

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την 25η Μαΐου 2018, τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης υπ’ αριθμ. (ΕΕ) 2016/679 για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR).

Τα Καλλιτεχνικά Τμήματα του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας υλοποιούνται στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας και της Δημοτικής Επιχείρησης Α.Ε. με την επωνυμία  «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ II ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Α.E.»  για την  παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο κοινά εξυπηρετούμενου δημοσίου σκοπού.

Τα προσωπικά στοιχεία που θα σας ζητηθούν κατά την εγγραφή σας, συλλέγονται μόνο για  τους σκοπούς της εύρυθμης λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Τμημάτων και ΔΕ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Η ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.                                                                          

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται βάσει του αρθ 9 παρ 2 περίπτωση η  και θ.

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε αίτημα για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, για διορθώσεις ή διαγραφή (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 17  Καν.2016/679), να αιτηθείτε επίσης τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή να αντιταχτείτε στην επεξεργασία αυτή.

Επίσης έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3 Αθήνα  Τ.Κ. 115-23).

Σας ενημερώνουμε ότι δε διενεργείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.