Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμηθειών – παγωτού για την κάλυψη αναγκών των Κυλικείων του πολυχώρου Λιπασμάτων

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης | Νυχτοφύλακες
02/04/2021
Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης | Γενικών καθηκόντων Δ.Ε.
05/04/2021
Show all

Το ΚΔΒΜ ΙΙ  Κερατσινίου-Δραπετσώνας Α.Ε.- Α.Ε. ΟΤΑ έχοντας υπόψιν:

  1. Τον κανονισμό ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών, που εγκρίθηκε με την από 07/09/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης
  2. Την  υπ.  αριθ.  180/2018  απόφαση  του  Δηµοτικού  Συµβουλίου  Δήµου Κερατσινίου  –  Δραπετσώνας,  με την οποία έχει  εκχωρηθεί  προς  την  εταιρεία  το  δικαίωµα λειτουργίας, η εκµετάλλευση και διαχείριση των κυλικείων στον Πολυχώρο Λιπασµάτων
  3. Την αναγκαιότητα τροφοδοσίας των κυλικείων, που διαχειρίζεται, εν όψει της έναρξης του θερινού κύκλου εργασιών
  4. Την υπ. αριθ. 07/01.04.2021 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΚΔΒΜ ΙΙ  Κερατσινίου-Δραπετσώνας Α.Ε.- Α.Ε. ΟΤΑ, με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης για την προμήθεια παγωτών & η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος.

προσκαλεί

εμπόρους ειδών παγωτών, συσκευασμένου και χύμα, να καταθέσουν την προσφορά τους.

Η επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την συμφερότερη κατά είδος προσφορά.

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν την προσφορά τους το αργότερο έως την Κυριακή 11.04.2021 αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνση supplies@keker.gr

X